Holiday Inn City Centre

Jaipur, Rajasthan, India

Phone: 0141 422 2444